MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

SIA “MADONAS NAMSAIMNIEKS”

Reģistrācijas Nr. 47103000233

Augu iela 29, Madona, Madonas nov., LV – 4801

Tālrunis 64807077, fakss 64860179, e-pasts: info@madonams.lv

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PRIVĀTUMA POLITIKA

Madonā

2018.gada 24.maijā

SIA “Madonas namsaimnieks”, lai nodrošinātu godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecibā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktivu 95/46/EK (Vispārigā datu aizsardzības regula) (2016. gada 27. aprīlis) (turpmāk — Regula), informē fiziskās personas, dzīvokļu īpašniekus, īrniekus un citus klientus, kas ir fiziskās personas (turpmāk — datu subjekti) uz kuriem attiecās Regula par personas datu apstrādes privātuma politiku.

SIA “Madonas namsaimnieks” datu subjektiem atbilstoši Regulas 3.nodaļai, kas reglamentē “Datu subjekta tiesības ” sniedz sekojošu informāciju:

[Il Personas datu apstrādes pārzinis SIA “Madonas namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 47103000233, juridiskā un faktiskā adrese: Augu iela 29, Madona, tālrunis: 64807077, fakss 64860179, e-pasts: info@madonams.lv (turpmāk — Pārzinis).

[21 Datu aizsardzības speciālists — Elga Kišņakova, telefona Nr. 29641521, apliecības Nr. 275.

[31 Personas datu apstrādes nolāki un juridiskais pamats:

[3.1.1 Nolūki:

 • Klientu identificēšana;
 • Līguma sagatavošana, noslēgšana, papildināšana, pārslēgšana un pārtraukšana;
 • Pakalpojumu sniegšana;
 • Pakalpojuma darbības nodrošināšana atbilstoši līguma noteikumiem;
 • Norēķinu administrēšana un rēķinu piestādīšana;
 • lebildumu un iesniegumu izskatīšana un apstrāde;
 • Saziņa ar klientu;
 • Lojalitātes celšana;
 • Parādu atgāšana un piedziņa;
 • Uzskaite, plānošana un statistika;
 • Atskaišu sagatavošana;
 • Ikgadējās aktuālās informācijas sūtīšana par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem noteikumiem
 • Video attēla iegūšanas gadījumā – īpašuma aizsardzība un personai vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardziba.

[3.2.1 Personas datu apstrādes juridiskais pamats — Regulas 6.panta l.daļas b. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu subjekta datu apstrāde ir vajadzíga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas un Regulas 6.panta l.daļas f.) apakšpunkts, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadziga pārziņa vai trešās personas leģitīmo (likumisko) interešu ievērošanai.

4. Personas datu kategorijas:

Nr.

Datu kategorija

Piemēri (informācijas apjoms, kas tiek apstrādāts)

1.

Personas identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs

2.

Personas kontaktinformācija

adrese, telefona numurs, e-pasta adrese

3.

Īpašo kategoriju dati

maznodrošinātā, trūcīgā statuss

4.

Klienta kontaktpersonu dati

kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs

5.

Klienta dati

klienta līguma datums, numurs, statuss (dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks), klienta numurs

6.

Pakalpojuma dati

pakalpojuma sniegšanas adrese, konteinera lielums, izvešanas biežums, izvesto kubu daudzums (atkritumu nozarē) dzīvokļa lielums m , faktiski dzīvojošo personu skaits, obligato pārvaldīšanas darbību nodrošināšanas regulāro maksājumu aprēķins — zemes noma, nekustamā īpašuma nodoklis, remontdarbi, asenizācijas pakalpojumi, ūdens piegāde, utt.

7.

Pakalpojuma līguma dati

līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums

8.

Darījuma dati

darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss, pakalpojuma ierīkošanas informācija

9.

Komunikācijas dati

ienăkošās/izejošās saziņas veids, (telefona zvans, e-pasts, iesniegums) numurs, datums, reģistrētājs, saturs, informācija liguma izpildes ietvaros

10.

Pakalpojuma izpildes dati

Pakalpojuma saņemšanas laiks, apjoms, cena

11.

Dalītā maksājuma dati

dalītā maksājuma vienošanās datums, numurs, maksājumu grafiks

12.

Norēķinu dati

Maksājumu apstrādātāja dati, norēķinu sistēmas konta numurs, maksātāja dati, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, apmaksas veids, čeka Nr., maksājuma uzdevuma Nr., parāda summa, parāda iedzīšanas informācija

13.

Video dati un balss ieraksti

Kameras uzņēmumi videonovērošana uzņēmumā un tā teritorijā, ieraksti, telefonsarunu ieraksti, ierakstīšanas datums, klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks

14.

Piekrišanu informācija

klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots

15.

Atrašanās vietas dati

Konteineru atrašanās adrese

15.1 Personas datu saņēmēju kategorijas — Pārziņa pilnvarotie darbinieki, tiesībsargājošās un / vai kontrolējošās iestādes, kopīpašnieku attiecībās atsevišķus personas datus ir tiesīgi saņemt kopīpašnieki dzīvokļu īpašnieki.

Pārzinis neizpauž trešajām personām datu subjekta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai normatīvajos aktos tiesību normās deklerētu funkciju (piemāram, bankai norēķinu ietvaros lai nodrošinātu pakalpojumu);
 • rēķinu vai citas korespondences piegāde ar pasta vai kurjera starpniecību — datu subjektiem;
 • saskaņā ar datu subjekta labprātīgu, konkrētu, apzinātu, precīzi formulētu un nepārprotamu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos paredzētajām personām noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • normativajos aktos noteiktos gadījumos Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, tiesvedības procesiem vai citās valsts un pašvaldību institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumigās intereses.

[6.1 Pārzinis informāciju par datu subjektiem neparedz sūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

[7.1 Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti —

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku personas dati tiek glabāti patstāvīgi;
 • Pakalpojumu saņēmēju personas dati tiek glabāti līguma izpildes laiku un / vai ilgāk, ja Pārzinim ir jārealizā savas leģitīmās (likumīgās) intereses (piemēram, grāmatvedības prasību regulējošie normatīvie akti nosaka — 5 gadu glabäšanas termiņu, vai strīdu gadījumā, lai nodr0šinātos ar pierādījumiem, ka personas apstrādes process noritēja atbilstoši tiesību aktu prasibām un / vai, lai realizētu parādu piedziņas procesu);
 • Pēc augstākminētā laikposma beigām personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

[8.1 Pārziņa leģitīmās (likumīgās) intereses datu subjektu personas datu apstrādei.

Pārzinis pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Madonā un novadā dzīvokļu īpašnieku personas datus apstrādā atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam, Dzivokla īpašuma likumam un Likumam “Par dzīvojamo telpu īri”. Savukārt personu datus, kuri saņem citus pakalpojumus no Pārziņa (piemēram, atkritumu apsaimniekošanas, santehnikas, elektriķa, tehnikas un citus pakalpojumus) Pārzinis apstrādā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē šīs nozares, kā arī sniedz atskaites valsts un pašvaldību iestādēm par Pārziņa darbību un finanšu rādījumiem.

[9.1 Pārzinis informē, ka atbilstoši Regulai datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi datu subjekta izmantojamo personas datu apjomam, kā arī to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību tādā apjomā, cik tas nav pretrunā ar datu izmantošanas nepieciešamību savstarpējo ligumattiecību izpildi un leģitimitāti.

[10.1 Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei — Datu valsts inspekcijai, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumigi.

[11.1 Datu subjekts pirms personas datu sniegšanas tiek informēts par to vai Pārzinim personas dati ir nepieciešami, lai noslēgtu līgumu, kas ir Datu subjekta interesēs, vai tie ir iegūti, jo to nosaka 8.punktā minētie normatīvie akti, kā arī informācija par to, vai datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt un kādas sekas var būt gadījumos, kad šādi dati netiek sniegti.

[12.1 Pārzinis informē, ka automatizēta lēmumu pieņemšana pastāv tikai gadījumos, ja to nosaka normafivie akti vai, ja datu subjekts nepilda ligumsaistības, vai neievēro normatīvos aktus.

113.1 Pārzinis paredz, ka personas dati, kas tiks apstrādāti citam nolūkam nekā ievākti, būs tie, kas atbilstoši Arhīva likumam tiks nodoti arhivā.

114.1 Privātuma politika, kas attiecināma uz Pārziņa mājas lapu

Lietotāji datu subjekti, kas apmeklēt visas Pārziņa mājas lapas sadaļas netiek identificēti. Identifikācija notiek bridī, kas datu subjekti ar mājas lapas starpniecību elektroniski iesniedz iesniegumu Pārzinim ar mērķi, lai Pārzinis realizētu datu subjektu pieteikumus attiecibā uz pakalpojumu nodrošināšanu, kas saistīts ar savstarpeji noslēgtiem līgumiem.

SIA “Madonas namsaimnieks”

Juriste

Personas datu aizsardzības speciāliste: Elga Kišņakova