Namu pārvaldīšana

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskā bāze balstās uz diviem likumiem
– Dzīvokļa īpašuma likumu un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, kas kopā ar Ministru kabineta noteikumiem nosaka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas politiku valstī.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja kā kopīpašums ir nedalāmi saistīta ar dzīvokļa īpašumu, kas ir viena no cilvēka pamata vajadzībām. Dzīvokļu īpašniekiem ir būtiski nodrošināt kopīpašuma kvalitatīvu un ilgtermiņā noturīgu un labu tehnisko stāvokli, pārskatāmu finanšu plūsmu un plašu informācijas apmaiņu starp pārvaldnieku un dzīvokļa īpašniekiem.

Kopīpašuma pārvaldīšanu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem nodrošina dzīvokļu īpašnieki, kuri noteiktas pārvaldīšanas darbības var uzdot veikt Pārvaldniekam, noslēdzot Pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības iedalās: obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības un citas pārvaldīšanas darbības.
Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir:
1. dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) (turpmāk — uzturēšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām:
a) dzīvojamās mājas sanitārā apkope,
b) siltumenerģijas, arī dabasgāzes, piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, slēdzot attiecīgu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju (turpmāk — dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamais pakalpojums),
c) elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai),
d) dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,
e) dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,
f) dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;
2) pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tajā skaitā:
a) pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošana,
b) attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana,
c) finanšu uzskaites organizēšana;
3) dzīvojamās mājas lietas (turpmāk — mājas lieta) vešana;
4) līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;
5) informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

Citas pārvaldīšanas darbības

Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.

Ja šīs augstākminētās citas darbības dzīvokļu īpašnieki neveic paši un uzdod veikt Pārvaldniekam uz līguma pamata, tad puses līgumā vienojas par apmaksas kārtību un pakalpojumu cenām.

Pakalpojumu cenrādis